Wijk Magritte, Jette

Referenties

Dit stadsvernieuwingsprogramma heeft tot doel de wijk grondig te herstructureren om haar beter leesbaar te maken en de bestaande breuken in het stedelijk weefsel te verzachten. Het wil ook meewerken aan de herdefiniëring van zijn identiteit door een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. De erfenis van Magritte is in die zin een bron van inspiratie. Het Duurzaam Wijkcontract ‘Magritte’ dankt zijn naam aan de Belgische kunstenaar René Magritte, die zelf in de wijk heeft gewoond.

Projectambities

De belangrijkste ambitie van het project is om de wijk te ontsluiten. De brugmetafoor wordt daarbij op verschillende manieren gebruikt:

 • Bruggen slaan: De openbare en groene ruimten aanpakken om de verbinding te herstellen en voor een recreatieve, participatieve, ecologische en educatieve dimensie te zorgen. Het thema water neemt daarbij een belangrijke plaats in;
 • Over de brug komen: De nieuwe wijkvoorzieningen richten op sociaal-culturele vermenging (om het aantal plekken voor uitwisselingen en ontmoetingen te vergroten), animatie en vrijetijdsbesteding (om bij te dragen tot de revitalisering van de openbare en groene ruimten) en onderwijs, begeleiding en werk (gekoppeld aan de wens om de verschillende doelgroepen te ondersteunen);
 • Geen brug te ver: Potentiële synergieën ontwikkelen tussen de sociaal-economische en sociaal-culturele actoren binnen de perimeter. Prioriteit geven aan projecten die inspelen op de verschillende vastgestelde problemen, maar die ook een hefboomeffect kunnen hebben om milieu-initiatieven te stimuleren;
 • De brug over gaan: Het bestaande mobiliteitsnet verbeteren en uitbreiden en een netwerk voor actieve mobiliteit creëren dat het probleem van de ruimtelijke isolatie aanpakt, door in elk project een voorbeeldcomponent voor de implementatie van faciliteiten op te nemen;
 • Een brug bouwen om niet meer onder de brug te slapen: Nieuwe woonruimte creëren, met een focus op momenteel leegstaande woningen of braakliggende terreinen. De eigenaars van de betrokken eigendommen begeleiden door middel van sociaal-economische maatregelen, zodat zij zelf de huisvestingsfunctie reactiveren;
 • Een brug verder: Naast de vermelde thema’s een hogere dimensie ontwikkelen die verband houdt met het voorbeeldige en duurzame karakter van elke actie door een of meer thema’s op te nemen die gebaseerd zijn op zachte mobiliteit, duurzaam waterbeheer, duurzaam afvalbeheer, kunst als expressiemiddel, vermindering van overlast door vervuiling, de plaats van de vrouw in de maatschappij, hulp aan kwetsbare personen (elk thema is gekoppeld aan een schilderij van Magritte).

Programma

 • Het creëren of renoveren van woningen die gelijkgesteld worden met sociale woningen of gesubsidieerde woningen;
 • Renovatie en herkwalificatie van de openbare ruimte en het stadsweefsel;
 • Het creëren van lokale voorzieningen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor sociaal-culturele vermenging, kinderen en jongeren;
 • Versterking van de synergieën tussen de actoren binnen de wijk en het herwinnen van haar identiteit door sociaal-economische en sociaal-culturele acties;
 • Transversale ecologische duurzaamheid door dit onderwerp in elk project mee te nemen, door middel van voorbeeldige en/of innovatieve toepassingen.

De operaties worden georganiseerd rond 3 strategische ruimtelijke actiepolen:

 • Pool 1 “Op het scharnierpunt”
 • Pool 2 “In de vallei”
 • Pool 3 “Naar de cols en de bergkam”

Identiteitskaart

Context:

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte bestrijkt de Brusselse gemeente Jette, met inbegrip van de sociale huisvestingsgebouwen in het stadsdeel Woeste/Essegem. De dichtbebouwde zone wordt in het noorden begrensd door de spoorlijn, in het zuiden door de Leopold I-straat, in het westen door de Smet de Naeyerlaan en de Charles Woestelaan en in het oosten door de gemeentegrens met de stad Brussel (Laken).

Fasering van de werken:

 • Begin van de studie in 2017
 • Programma goedgekeurd in 2018
 • Uitvoering 2018-2025 (ontwikkeling van projecten en werven)

Hulpmiddelen:

 • Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan dat door het Gewest, de gemeente en de inwoners is overeengekomen. De duur is beperkt in de tijd (80 maanden). Het betreft een duidelijk afgebakende zone, met als doel de leefomgeving en de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren. Het Duurzaam Wijkcontract voorziet in een interventieprogramma dat moet worden uitgevoerd met een vast budget en een aanzienlijke gewestelijke subsidie.

Actoren :

 • Publiek: URBAN (Bruxelles Urbanisme Patrimoine) / Gemeente Jette, DW dienst, LOJGA
 • Studiebureaus: ÁRTER Architects sprl / EcoRes sprl / Brusseau

Relevant voor de indicatoren

Linken naar de websites :

https://www.arterarchitects.com/landscape-projects/cqd-magritte