urban.brussels - 11de reeks Duurzame Wijkcontracten

Getuigenis

Geëngageerde actoren van de stad 

Bent u een actor van de transitie met een duurzaam wijkproject? 

Voorstelling van uw instelling

De Directie Stadsvernieuwing beheert binnen Urban.brussels operationele programma's om bij te dragen tot de herwaardering van oude en achtergestelde wijken in Brussel.

Ze nemen de vorm aan van stadsvernieuwingscontracten, duurzame wijkcontracten en stadsbeleid, waarvoor het Gewest een "contract" sluit met de gemeenten en de bewoners om programma's te ontwikkelen die ijveren voor de transitie naar meer duurzame wijken.

Voorstelling van uw situatie : Leg uit waarom duurzaamheid voor u en uw project een uitdaging is? 

De Wijkcontracten werden in 1993 in het leven geroepen om een betere samenhang in de territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te waarborgen. Dit beleid is opgebouwd rond drie hoofdlijnen: de bouw en renovatie van woningen, de herinrichting van de openbare ruimte en sociaal-economische acties ter ondersteuning van het lokale leven. Sinds 2010 zijn deze programma's Duurzame Wijkcontracten geworden en bevatten ze belangrijke dimensies van burgerparticipatie en duurzaamheid, uitgebreid met de integratie van de tool Be Sustainable. Deze milieudimensie, die transversaal aan het worden is, wordt ook geïllustreerd door het vaak innovatieve maar vooral duurzame karakter van de uitgevoerde operaties en acties.

Hoe heeft de tool Be Sustainable een plaats gekregen in uw aanpak?

In welk stadium werd Be Sustainable geïntegreerd? 

Waar voor de 10de reeks Wijkcontracten Be Sustainable en de facilitator Duurzame Wijk werden geïntegreerd tijdens de diagnose, werd voor de 11de reeks de keuze gemaakt om de tool Be Sustainable op te nemen vanaf de fase van de oproep tot kandidaatstelling. Elk jaar wordt immers een uitnodiging gestuurd naar de gemeenten, zodat ze elk een potentiële perimeter kunnen voorstellen waarbinnen ze een Duurzaam Wijkcontract kunnen realiseren. De aanvraagdossiers van de gemeenten worden gemaakt op basis van een stramien, een gids, waarin voor het eerst alle thema’s van Be Sustainable zijn opgenomen. Vervolgens wordt een analyse uitgevoerd om een bepaald aantal aanvragen te weerhouden, die uiteindelijk door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geselecteerd.

Hoe heeft Be Sustainable een plaats gekregen in uw aanpak? 

Hoe heeft Be Sustainable de praktijk beïnvloed?

De aanvragen die in juni 2020 werden ontvangen, volgen dus een nauwkeurig kader, zodat elke voorgestelde perimeter de mogelijkheden en uitdagingen toelicht in verband met de 10 thema's van Be Sustainable. Hierdoor kregen we een veel rijkere en preciezere visie op de situaties in de wijken. Er werden andere mogelijkheden geïdentificeerd, met name op het gebied van de lokale en menselijke dynamiek of het landschapserfgoed. We stellen ook vast dat deze rijkdom aan onderwerpen een kans is om de verschillende kwesties beter op elkaar af te stemmen en om transversale en complementaire paden op verschillende aspecten naar voren te schuiven. Deze manier van werken stelt de Directie Stadsvernieuwing in staat haar aanpak te ontwikkelen in de richting van meer duurzaamheid en met name meer rekening te houden met de uitdagingen van de klimaat- en gezondheidscrisis.

Wat zouden de volgende stappen kunnen zijn in de integratie van Be Sustainable?

Hoe kunnen we proberen om de duurzaamheidsambities op lange termijn te behouden? 

De directe integratie van Be Sustainable in het selectierooster voor nieuwe wijkcontracten is zeer recent. We zullen erop toezien dat de geselecteerde criteria en de inhoudelijke verwachtingen voor de verschillende onderwerpen verder evolueren. Deze dynamiek van directe feedback van de partners, de evolutie van de voorgestelde thema's en de manier waarop de thema's met elkaar verweven zijn, maakt deze aanpak zeer levendig en draagt in grote mate bij tot de vernieuwing die door de Directie Stadsvernieuwing wordt vooropgesteld.

De volgende stap zal natuurlijk zijn om te analyseren hoe deze ambities concreet in de praktijk kunnen worden gerealiseerd en uitgevoerd. Het is belangrijk om de initiële ambities en de rijkdom van de ontwikkelde projecten te behouden. Elk jaar moet er feedback worden gegeven over het gemak en de moeilijkheden bij het opstellen van de programma's en hun uitvoering, om alle actoren van de stadsvernieuwing te voeden en de procedures te laten evolueren. Een voorbeeld hiervan is de koppeling van programma- en MER-studies (milieueffectenrapport), die geleidelijk aan ook kunnen worden afgestemd op de Be Sustainable-dynamiek.

De Directie Stadsvernieuwing zal erop toezien dat haar website quartiers.brussels gevoed wordt met deze goede praktijken, dat deze ervaringen worden gedeeld tijdens haar RenoDays en dat de gemeenten worden ondersteund bij het onder de aandacht brengen van deze nieuwe ambities op het gebied van duurzaamheid.

Caroline MULKERS, verantwoordelijke van de afdeling stedelijke herwaardering (urban.brussels)

Team Directie Stadsvernieuwing (voor de 11de reeks van Duurzame Wijkcontracten)

Caroline Mulkers, verantwoordelijke voor de Afdeling Stedelijke Herwaardering

Philippe Piéreuse, directeur van de Directie Stadsvernieuwing

Fabian Stévenne, programmabeheerder en referentiepersoon Bestekken

Thomas Viguier, programmabeheerder en referentiepersoon Be Sustainable

Tel. secretariaat Directie Stadsvernieuwing: +32 (0)24328508

Meer weten

Gewestelijke site

Caroline Mulkers - DRU