Toolbox

Referentietools werden ontwikkeld om u te helpen bij het realiseren van een duurzaam wijkproject op een transversale manier, rekening houdend met de ecologische, ruimtelijke, economische en sociale context. De Toolbox bestaat uit 4 instrumenten, telkens gebaseerd op de 10 thema’s van het charter, gaande van het meest algemene (het Charter) tot het meest uitgebreide instrument (het Memento). Samen definiëren ze duurzaamheidscriteria op basis van tal van indicatoren, in het kader van een geïntegreerde duurzaamheidsbenadering. De instrumenten van de Toolbox brengen ook innovatieve oplossingen en voorbeeldprojecten rond verschillende thema’s naar voren, en documenteren inspirerende middelen om de maatschappelijke en ecologische uitdagingen van onze hoofdstad aan te gaan.

Charter

1. Charter

Om uw duurzaamheidsaanpak te lanceren, nodigen wij u uit om het Be Sustainable Charter te onderschrijven. Het charter bevat de 10 thematische doelstellingen voor het creëren van duurzame wijken in Brussel. De thema’s worden verder uitgewerkt en geïmplementeerd in de tools die onderdeel zijn van de Be Sustainable Toolbox.

Het charter stelt de partners van Be Sustainable in staat om een gemeenschappelijke ambitie te delen; een essentiële stap in de overgang naar duurzamere praktijken.

Het charter is in overeenstemming met de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling, met het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van Brussel, en met andere strategische gewestplannen (natuurplan, waterplan, geluidsplan, mobiliteitsplan enz.).

Ontdek het Charter 

Download het Charter in een printbare versie

Quickscan

2. Quickscan

Met de Quickscan kunt u een eerste evaluatie van uw wijkproject maken. Op basis van 50 sleutelvragen, gekoppeld aan de 10 doelstellingen van het charter, voert u snel een duurzaamheidsanalyse uit van uw wijkproject. De tool behandelt de essentiële elementen van een duurzame wijk per thema, ze omvat de op voorhand te kennen informatie en de te stellen vragen die van belang zijn tijdens de verschillende fasen van een projectontwikkeling.

Kwalitatieve criteria worden ingezet als vertrekpunt om inzicht te verwerven in de verschillende duurzaamheidselementen van een wijkproject en om belangrijke aspecten en verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Dit instrument is echter vooral indicatief en biedt geen enkele garantie voor duurzaamheid.

Ontdek de Quickscan thema per thema

Download de Quickscan in printbare versie

Maak een eerste evaluatie met een excel-tool

(Download eerst het .xlsm-document van Google Docs)

Compass

3. Compass

Met het Compass gaat u nog een stap verder. Op basis van meer dan 200 kwalitatieve en kwantitatieve criteria worden benchmarks vastgesteld om het duurzaamheidsniveau van de bestaande situatie en het potentieel voor verbetering ervan nauwkeurig in kaart te brengen. Het Compass geeft zeer concrete antwoorden op de vragen die in de Quickscan aan bod komen en helpt u om een ambitieniveau te bepalen op basis van de context van de wijk. Meer specifiek stelt het Compass u in staat om:

  • Een diagnose te stellen van de sterke en zwakke punten en van de mogelijkheden van de bestaande wijk.
  • Duurzaamheidsambities per thema te definiëren om een transversale visie van uw project op te bouwen.
  • Een dashboard op te zetten, direct gekoppeld aan de specifieke kenmerken van de wijk en de ambities, voor de opvolging van het project in de verschillende ontwikkelingsfasen.

Het Compass wordt gebruikt door de Facilitator Duurzame Wijken als onderdeel van de begeleidingstrajecten die wij voorstellen.

Verzoek om een begeleidingstraject via de Facilitator Duurzame Wijken

De Compass tool in .xlsm formaat is hier beschikbaar (downloadbaar document) met onze introductie en gebruikershandleiding.

Hieronder vindt u de 4 modules van de Compass videohandleiding, door op de verschillende links te klikken:

De FR en NL ondertitels moeten geactiveerd worden vanaf het YouTube platform.

Memento

4. Memento

Naast het Compass bevat het Memento de essentiële theoretische elementen voor elk thema, evenals goede praktijkvoorbeelden. U vindt er een schat aan nuttige informatie om u te helpen bij het ontwerp van uw duurzame wijk:

  • Concrete en geïllustreerde informatie, behandeld volgens de 10 thema’s van het Be Sustainable Charter.
  • Kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren van Compass, in hun context geplaatst en geïllustreerd met concrete en inspirerende voorbeelden.

Het Memento begeleidt u bij het ontwerp, de renovatie of het beheer van duurzame wijken, met aandacht voor de haalbaarheid van het project. Mémento is een aanvulling op andere Brusselse ontwerptools, zoals de Gids Duurzame Gebouwen (raadpleeg de Gids Duurzame Gebouwen) en de Gids voor publieke ruimte in Brussel (raadpleeg de Gids voor publieke ruimte in Brussel).

De Gids Duurzame Gebouwen en het Memento zijn tools om parallel te gebruiken. Waar de eerste informatie aanreikt op de schaal van het individuele gebouw (als integraal onderdeel van de wijk), vertelt de tweede u meer over specifieke elementen met een impact op schaal van de hele wijk.

Download het Memento in een printbare versie: