GETUIGENIS – urban.brussels – 10de reeks Duurzame Wijkcontracten

GETUIGENIS – urban.brussels – 10de reeks Duurzame Wijkcontracten

© urban.brussels

Geëngageerde actoren van de stad 

Bent u een actor van de transitie met een duurzaam wijkproject? 

Voorstelling van de instelling

De Directie Stadsvernieuwing beheert binnen Urban.brussels operationele programma’s om bij te dragen tot de herwaardering van oude en achtergestelde wijken in Brussel.

Ze nemen de vorm aan van stadsvernieuwingscontracten, duurzame wijkcontracten en stadsbeleid, waarvoor het Gewest een “contract” sluit met de gemeenten en de bewoners om programma’s te ontwikkelen die ijveren voor de transitie naar meer duurzame wijken.

Voorstelling van uw situatie: Leg uit waarom duurzaamheid voor u en uw project een uitdaging is.

De Wijkcontracten werden in 1993 in het leven geroepen om een betere samenhang in de territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te waarborgen. Dit beleid is opgebouwd rond drie hoofdlijnen: de bouw en renovatie van woningen, de herinrichting van de openbare ruimte en sociaal-economische acties ter ondersteuning van het lokale leven. Sinds 2010 zijn deze programma’s Duurzame Wijkcontracten geworden en bevatten ze belangrijke dimensies van burgerparticipatie en duurzaamheid, uitgebreid met de integratie van de tool Be Sustainable. Deze milieudimensie, die transversaal aan het worden is, wordt ook geïllustreerd door het vaak innovatieve maar vooral duurzame karakter van de uitgevoerde maatregelen en acties.

Hoe heeft de facilitator u geholpen bij uw aanpak? 

In welk stadium heeft de facilitator u geholpen? 

De Facilitator kwam tussenbeide als aanvulling op het ontwikkelingsproces van het programma op het moment dat het studiebureau op grote schaal overleg pleegde met lokale en regionale actoren om de diagnose, de uitdagingen en de prioriteiten voor een bepaalde wijk te voeden. Daarnaast werd in februari 2020 een workshop over duurzaamheidskwesties georganiseerd met de projectleiders van de 3 bestudeerde Duurzame Wijkcontracten en het team van de Directie Stadsvernieuwing. Dankzij deze workshop identificeerden de beheerders zich nieuwe vragen en konden ze rekening houden met nieuwe gegevens voor deze fase van de buurtdiagnose.

Welke expertiseheeft de facilitator u bijgebracht? 

Tijdens de workshop werden drie onderwerpen besproken: natuur, water en de fysieke omgeving (vooral de bodem). Dit rijke uitwisselingsmoment was een gelegenheid om na te denken over deze thema’s op het niveau van de wijk, om mogelijke obstakels voor de ontwikkeling van deze onderwerpen te identificeren en om meer specifieke vragen te stellen aan de deskundigen van Leefmilieu Brussel die bij deze gelegenheid werden uitgenodigd. De workshop werd georganiseerd om de transversaliteit tussen deze drie thema’s te versterken, maar ook om ervaringen van de teams uit de verschillende gebieden en wijken uit te wisselen.

Was de facilitator een toegevoegde waarde voor het definiëren/uitwerken van uw project??

In het kader van de beperkte studietijd is het voor projectleiders waardevol om te kunnen vertrouwen op de expertise en het advies de Facilitator. Dit kan zowel de gemeenten als de Directie Stadsvernieuwing helpen om milieuvraagstukken te belichten, of om te begrijpen hoe er beter rekening mee gehouden kan worden en hoe ze in het kader van de Duurzame Wijkcontracten uitgewerkt kunnen worden. We zitten ook in een proces van permanente opleiding en in de versterking van uitwisselingen tussen actoren rond concrete projecten (realisatie van renovatieprogramma’s).

Met deze 10de reeks van duurzame wijkcontracten experimenteren we ook met een geïntegreerde en iteratieve aanpak met het team dat verantwoordelijk is voor het milieueffectenrapport, om te evolueren naar meer duurzaamheid.

Wat zal het vervolg zijn voor de implementatie van het project? 

Wat is het vervolg van de procedure voor de implementatie van uw wijk? 

Blijft een begeleiding door de facilitator interessant voor het vervolg? 

Hoe kunnen we proberen om de duurzaamheidsambities op lange termijn te behouden ? 

Uit de workshop is duidelijk het belang naar voor gekomen van de thema’s natuur, biodiversiteit, geïntegreerd beheer van regenwater en levende bodem, alsook de wens deze meer aan bod te laten komen in deze drie wijken in het centrum van Brussel. Om dit te bereiken staan de teams en de Directie Stadsvernieuwing in contact met andere facilitatoren van Leefmilieu Brussel om de operationele fiches zo goed mogelijk op te stellen. De Facilitator Duurzame Wijken heeft dan een meer transversale rol, met name het herlezen van programma’s en aanbevelingen om te bekijken hoe de 10 thema’s van Be Sustainable in aanmerking worden genomen. Voor sommige meer specifieke gevallen kan de facilitator ook een bijdrage leveren in de vorm van forums, opleidingen, bezoeken, enz.

Tot slot zou een follow-up op lange termijn interessant kunnen zijn, door de feedback van de duurzame wijkcontracten te koppelen aan die van andere ambitieuze beleidsmaatregelen op het gebied van duurzame stadsvernieuwing, teneinde de milieupraktijken en -doelstellingen te harmoniseren.

Thomas VIGUIER, beheerder van stedelijke herwaarderingsprogramma’s (urban.brussels)